Aktualności - projekt konkursowy

Kolejna rekrutacja

2017.01.05

Rekrutacja w roku 2017 do projektu konkursowego Miasta Nowego Sącza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączunpn. „WŁĄCZ SIĘ SPOŁECZNIE! AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW MIASTA NOWEGO SĄCZA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja

Projekt konkursowy został wybrany jako promocja dobrych praktyk

2016.12.30

Projekt konkursowy pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” realizowany przez Zespół ds. Projektów i Promocji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został wybrany jako promocja dobrych praktyk w wykorzystywaniu funduszy europejskich ne terenie województwa małopolskiego.

Organizacja zadania publicznego (staże) w roku 2016

2016.10.31

Z diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów 6 nieaktywnych zawodowo Uczestników Projektu wyniknęła celowość odbycia przez nich stażu, niemożliwego do zrealizowania przez Sądecki Urząd Pracy, z uwagi na brak figurowania tych osób w rejestrach bezrobotnych.

Informacja

2016.09.14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu we współpracy z Sądeckim Urzędem Pracy zrealizował w roku 2016 Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w roku 2016

2016.07.15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu we współpracy z Sądeckim Urzędem Pracy rozpoczynają realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w roku 2016.

Celem Programu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej dla których ustalono III profil pomocy, poprzez kształtowanie ich aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym

Rekrutacja - podsumowanie

2016.04.29
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zakończył w br. rekrutację osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie konkursowym "Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza".

Centrum Wsparcia Społecznego "Twój rozwój"

2016.04.26

W ramach projektu konkursowego wdrażany jest system świadczenia usług reintegracji w postaci Centrum Wsparcia Społecznego "Twój rozwój". W latach 2016-2019 będzie realizowane wsparcie łącznie dla 105 osób, głównie dla: osób korzystających z pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną, znaczną, umiarkowaną, z dysfunkcjami społecznymi, niesamodzielnych.

Klub Integracji Społecznej "Aktywna przyszłość"

2016.04.26

W ramach projektu konkursowego utworzono Klub Integracji Społecznej „Aktywna przyszłość”. W latach 2016-2019 będzie realizowane wsparcie łącznie dla 105 osób, głównie dla: osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej lub bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy.

Informacje dot. siedziby i personelu projektu konkursowego

2016.04.14

Zespół Projektowy:

  • Kierownik Projektu - mgr Ewelina Potoczek
  • Z-ca Kierownika Projektu - mgr Magdalena Morańda
  • Specjalista ds. rozliczeń – mgr Małgorzata Gancarczyk

Rekrutacja

2016.03.13
Rekrutacja do projektu konkursowego Miasta Nowego Sącza - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. „Włącz się społecznie! aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta nowego sącza”, współfinansowanego przez unię europejską w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Informacja

2016.03.07
Rozpoczęto realizację projektu konkursowego Miasta Nowego Sącza - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. „Włącz się społecznie! aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta nowego sącza”, współfinansowanego przez unię europejską w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020.