Stypendia szkolne, zasiłki szkolne

WAŻNE!!!

Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia/słuchacza/wychowanka, na podstawie imiennych dokumentów ( rachunków, faktur, zaświadczeń podmiotów prowadzących działalność oświatową/edukacyjną/usługową/sportową, umów sprzedaży na podręczniki szkolne) przedłożonych w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodnością w oryginale, wystawionych na rodzica lub opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski o stypendia szkolne na dany rok szkolny składa się w terminie do 15 września.

Formy pomocy:

 1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 3. Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
 4. Stypendium szkolne w formie pieniężnej

Kryterium dochodowe:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, która obecnie wynosi 514 zł /netto/ na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 /124,00 zł./ustawy o świadczeniach rodzinnych i wynosi obecnie 99,20 zł i nie może być wyższe niż 248 zł.

Zasiłek szkolny:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty /124,00 zł/, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Obowiązujące dokumenty:

Do wniosku o udzielenie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia o zarobkach
 2. Zaświadczenia lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych rent, emerytur, alimentów
 4. Zaświadczenie lub oświadczenie o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych
 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia
 7. Zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej
 8. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych

WAŻNE!!!

Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia/słuchacza/wychowanka, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych na rodzica lub opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia.

WAŻNE!!!

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
 • uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie Miasta Nowego Sącza

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:

 • udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania,
 • udziału w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza szkołą,
 • nauki języków obcych,
 • zajęć sportowych, artystycznych,
 • wycieczek szkolnych w tym tzw. " zielonych szkół",
 • wyjść do kina i teatru zorganizowanych przez szkołę,
 • zakupu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych:
  • zeszytów,
  • przyborów szkolnych,
  • tornistra, plecaka,
  • atlasów,
  • encyklopedii,
  • słowników,
  • instrumentów muzycznych,
  • abonamentu internetowego,
  • stroju na zajęcia wychowania fizycznego zgodnego z wymaganiami szkoły
 • oraz innych pomocy edukacyjnych w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez Dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji ucznia.

UWAGA! DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 • w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego , zawierającego informację o wysokości:
 1. przychodu;
 2. kosztów uzyskania przychodu;
 3. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
 4. dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa tj. w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, należy podać podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów;
 5. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
 6. należnego podatku;
 7. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
  • w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) – Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów art. 90b-90f
 2. Uchwała Nr XXXVIII/395/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r.  poz. 6918)
 3. Uchwala Nr IX/78/20015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 1912)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267z póź. zm.).