Karta parkingowa

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej:

 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej składany do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.
 2. Jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby (co najmniej 6 mesięcy wcześniej), której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami - wyjątek: osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest umieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.
 4. Ksero prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6 b ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
  5 Ksero dowodu osobistego.

Ważne: Osoba niepełnosprawna składa wniosek o wydanie karty parkingowej jak również odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Karta parkingowa dla placówki:

 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej składany do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na siedzibę placówki.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.
 3. Do wglądu - dowód rejestracyjny pojazdu placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, statut organizacji.
 4. Składający wniosek oświadcza o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Opłata

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 złotych.

Opłatę należy wnieść w Kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żywiecka 13 (w godzinach od 10.00 do 13.00) lub przelewem na rachunek bankowy,

Bank ING 39 1050 1445 1000 0023 5306 6471 dochody Budżetu Państwa
wskazując w polu "nazwa zleceniodawca" nazwę placówki z podaniem kodu pocztowego, a w polu "tytułem" opłata za wydanie karty parkingowej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 870),
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 818),
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 843),
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 852)