""Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. Jest zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych i szkodliwych społecznie. Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała od zawsze, niestety mówiono o niej niewiele."

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
pn. "Przemoc Kradnie Życie"
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w 2012r. ponownie przystąpił do realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn."Przemoc Kradnie Życie”.

Zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego tut. Ośrodek opracował harmonogram działań mający na celu stworzenie możliwości uzyskania pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy. W Punkcie Wsparcia i Konsultacji dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mieszczącym się w budynku MOPS Nowy Sącz ul. Żywicka 13 osoby dotknięte przemocą nadal będą mogły skorzystać z pomocy takich specjalistów jak: prawnik; psycholog; pracownik socjalny; policjant; duchowny.

Dla osób doznających przemocy, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz ich otoczenia czynny jest telefon zaufania - infolinia nr 692 87 40 87.

W bieżącym roku zaplanowano kontynuację działań włączających do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. środowisko oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowych poprzez zorganizowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W celu podniesienia efektywności działań pomocowych i interwencyjnych oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności postępowania w pracy z ofiarami przemocy zaplanowano również szkolenia dla pracowników socjalnych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

W celu złagodzenie psychologicznych skutków przemocy wśród osób jej doświadczających zaplanowano uruchomienie Grupy Wsparcia dla Kobiet i Dzieci świadków przemocy w rodzinie. Kobiety doświadczające przemocy w rodzinie będą mogły poprzez działania terapeutyczne i psychoedukacyjne zdobyć umiejętności wychodzenia z kryzysu oraz radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.

Zachęcamy osoby doświadczające przemocy w rodzinie do korzystania z oferty pomocowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Żywiecka 13.

Harmonogram realizacji programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Zobacz
Program działań grupy wsparcia dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie Zobacz