Instytucjonalna piecza zastępcza

Kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej

 1. Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:
  • interwencyjnego
  • rodzinnego
  • socjalizacyjnego
  • specjalistyczno - terapeutycznego
 2. Na terenie Miasta Nowego Sącza funkcjonują następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu interwencyjnego w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego – Dom Dziecka w Nowym Sączu, ul. Teligi 24
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego – Dom Dziecka w Trzycierzu, 33-322 Trzycierz 95
  • Rodzinny Dom Dziecka nr 1 - Nowy Sącz ul. Tarnowska 107
  • Rodzinny Dom Dziecka nr 2 - Nowy Sącz ul. Zyndrama 17
  • Rodzinny Dom Dziecka nr 3 – Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 79
 3. Zgodnie rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w placówce opiekuńczo - wychowawczej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Powiat wydaje skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej w porozumieniu z dyrektorem tej placówki. Do placówki dziecko przyjmuje się:
  • na podstawie orzeczenia sądu;
  • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
  • na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 4. Do skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej załącza się:
  • odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
  • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce;
  • dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień;
  • dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne;
  • informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.
   Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie. W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu.
   W przypadku w którym osoba osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej opłatę lub jej część ponosi także ta osoba, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dochodu tej osoby.
   Osoby dysponujące dochodem dziecka oraz osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpowiadają za ponoszenie opłaty solidarnie z rodzicami.
 5. Po otrzymaniu postanowienia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej MOPS w Nowym Sączu stwierdza wygaśnięcie skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej i decyzji ustalającej odpłatność za pobyt dziecka w placówce.