""Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. Jest zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych i szkodliwych społecznie. Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała od zawsze, niestety mówiono o niej niewiele."

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
pn. "Przemoc Kradnie Życie"
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Przemoc Kradnie Życie" opracował harmonogram działań mający na celu stworzenie możliwości uzyskania pomocy i wsparcia osobom, rodzinom doświadczającym przemocy, włączenie do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. środowisk oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości oraz podniesienie kompetencji pracowników instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą uzyskać pomoc i wsparcie oraz mają możliwość uporządkowania spraw rodzinnych w Punkcie Wsparcia i Konsultacji w MOPS Nowy Sącz poprzez kontakt ze specjalistami: pracownikiem socjalnym; prawnikiem; psychologiem; policjantem; duchownym. Dla osób doznających przemocy, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz ich otoczenia uruchomiony został telefon zaufania - infolinia nr 692 87 40 87.

W celu złagodzenia psychologicznych skutków przemocy w rodzinie prowadzony jest nabór do Grup Wsparcia dla kobiet ofiar przemocy. Kobiety doświadczające przemocy w rodzinie będą mogły zdobyć umiejętności wychodzenia z kryzysu i radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.

Konferencja pn. "Wychowanie poprzez dialog Rozmawiając - zapobiegamy przemocy" skierowana do środowiska oświaty pogłębi wiedzę na temat zjawiska przemocy co zapewni udzielanie odpowiednio wczesnej pomocy dzieciom ofiarom przemocy, przeżywającym trudności. Dostarczy nauczycielom nowych narzędzi, metod, pomysłów służących doskonaleniu sztuki dialogu i pogłębiania wzajemnych relacji z dzieckiem. Konferencja zorganizowana będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" oraz Zespołem Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej "Ostoja".

W miesiącu grudniu br. MOPS planuje Konferencję pn. "Przemoc Kradnie Życie" na której zostaną przedstawione dotychczasowe działania realizowane przez MOPS w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz wytyczone będą kierunki działań na lata następne. Konferencja ma również na celu ukazanie skali zjawiska występowania przemocy w rodzinie na terenie naszego miasta oraz zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowanie w sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje również zorganizowanie specjalistycznego szkolenia dla pracowników socjalnych, pielęgniarek środowiskowych i szkolnych i Zespołu Interdyscyplinarnego celem podniesienia efektywności działań pomocowych i interwencyjnych oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności postępowania w pracy z ofiarami przemocy.

Zachęcamy osoby doświadczające przemocy w rodzinie do korzystania z oferty pomocowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul.Żywiecka 13.

Harmonogram realizacji programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Zobacz
Program działań grupy wsparcia dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie Zobacz