Powiatowy Zespoł do spraw orzeczenia o niepełenosprawoności - podstawa prawna wykonywania usługi

  1. Ustawa   z   dnia   27   sierpnia   1997 r.   o   rehabilitacji   zawodowej   i  społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776) z późn.zm/
  2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o  niepełnosprawności  i  stopniu niepełnosprawności /Dz.U. Nr 139, poz. 1328 ze.zm/
  3. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów  oceny  niepełnosprawności  osób  w wieku do 16 roku życia /Dz.U. Nr 17, poz. 162/
  4. Rozporządzenie   Ministra   Pracy   i   Polityki   Społecznej   z   dnia  28  listopada 2007 r, w sprawie warunków, sposobu  oraz  trybu  gromadzenia  i  usuwania  danych  w  ramach Elektronicznego   Krajowego   Systemu   Monitoringu  Orzekania  o  Niepełnosprawności /Dz.U. z dnia 2007 r. Nr 228, poz. 1681/
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania  badań  specjalistycznych  na  potrzeby  orzekania  o  niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz.U. Nr 250, poz. 1875/