Akty prawne

  1. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ((Dz. U. z dnia 20 września 2005 r. z późń. zm.)
  2. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013 -2016
  3. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza Nr VI/55/2011 z dnia 22 lutego 2011r w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  4. UCHWAŁA NR 02/2015 ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W NOWYM SĄCZU z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego
  5. ZARZĄDZENIE NR 01/2015 PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W NOWYM SĄCZU z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego
  6. REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE powołanego Zarządzeniem nr 452/2010 roku Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2010 roku
  7. Uchwała Zespołu Interdyscyplinarnego Nr 3/2015 z dnia 22.12.2015r w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego
  8. Zarządzenie Nr 2/2015 Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego z dnia 22.12.2015r w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego
  9. Uchwała Zespołu Interdyscyplinarnego Nr 1/2016 z dnia 15.03.2016r w sprawie zmiany "Standardu pracy Grupy Roboczej"