Aktualności

Informacja


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu we współpracy z Sądeckim Urzędem Pracy rozpoczynają realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w roku 2016.

Celem Programu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej dla których ustalono III profil pomocy, poprzez kształtowanie ich aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.

Zaplanowano objęcie Programem 22 Uczestników Projektu konkursowego „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza”.

Projekt konkursowy realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja.

PAI – I cykl wsparcia rozpocznie się 18 lipca i potrwa do 14 września br. Uczestnicy wezmą udział w działaniach indywidualnych, jak i grupowych w miejscu realizacji projektu, umożliwiających integrację społeczną, jak również w pracach społecznie - użytecznych na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu, umożliwiających aktywizację zawodową.

Więcej informacji nt. PAI oraz projektu „Włącz się społecznie!...” można uzyskać w biurze projektu: Nowy Sącz ul. Nawojowska 17A, lub pod nr telefonu 506 940 441.