Świadczenia niepieniężne

Bony na zakup żywności

Bony pieniężne na zakup żywności, które są przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza wówczas, gdy zostanie stwierdzone, iż własne środki lub świadczenia pieniężne z pomocy społecznej są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, np.: na zakup alkoholu.

Pomoc w formie gorącego posiłku

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc może być świadczeniem doraźnym bądź okresowym.Może być również realizowana na rzecz dzieci lub młodzieży w okresie nauki w szkole.

Praca socjalna

Praca socjalna - to specyficzna działalność profesjonalna mająca na celu ułatwienie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin, grup i środowiska społecznego oraz rozwijanie poczucia własnej wartości indywidualnej poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach, w stosunkach interpersonalnych, oraz zasobach udostępnianych przez społeczności lokalne. Tak więc jest to działanie, które koncentruje się na rozwiązywaniu problemów i opiera się na:

  • zaangażowaniu odbiorcy usług w rozwiązywaniu problemów,
  • zasobach klienta i społeczności,
  • uporządkowanym procesie pomocy,
  • planowanych wysiłkach podejmowanych na rzecz zmian.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Praca socjalna prowadzona jest:
  1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
  2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na osiągany dochód.

Zasiłek celowy na żywność z Programu Rządowego "Posiłek dla Potrzebujących"

Obecnie można ubiegać się również o zasiłek celowy na zakup posiłku/żywności w ramach Rządowego Programu "Posiłek dla Potrzebujących" - kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej 813,00 zł, dla rodziny - 684,00 zł na osobę w rodzinie

Posiłki dla osób dorosłych, obiady dla dzieci w szkołach

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku Programu Rządowego "Posiłek dla Potrzebujących"" przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej 813 zł, dla rodziny - 684 zł na osobę w rodzinie

Osoby dorosłe posiłek mogą spożyć w stołówce Parafii św. Kazimierza oraz w niektórych stołówkach szkolnych, natomiast dzieci i młodzież w przedszkolu lub szkole