INFORMATYZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Dnia 1 stycznia 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (ustawa z 10 lipca 201 5 r. Dz. U. 2015, poz. 1359) wprowadzająca przepisy umożliwiające między innymi złożenie przez Internet wniosku o świadczenia rodzinne.

Warunkiem złożenia wniosku oraz wymaganych załączników do wniosku za pośrednictwem Internetu jest dysponowanie przez osobę ubiegającą się o świadczenia:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym
 • lub posiadanie profilu zaufanego ePUAP

Szczegóły tworzenia profilu zaufanego na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2015 ww. ustawy jedynym miejscem złożenia wniosku o świadczenia rodzinne w formie elektronicznej będzie Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl

Zmiany zawarte w ww. ustawie mają się przyczynić także do likwidacji barier administracyjnych w stosunku do obywateli poprzez zwolnienie ich z obowiązku pozyskiwania niektórych zaświadczeń i informacji, wymaganych przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne.

Oznacza to, że organ realizujący świadczenia rodzinne od 1 stycznia 2016 roku na podstawie art. 23b ust. 1 zobowiązany jest samodzielnie, w zależności od możliwości w formie papierowej lub elektronicznej, pozyskiwać dane dotyczące osób ubiegających się o świadczenia rodzinne od innych organów realizujących zadania publiczne w zakresie sytuacji dochodowej, niepełnosprawności czy składek na ubezpieczenie zdrowotne, to jest:

 1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości:
  1. dochodu,
  2. składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  3. należnego podatku;
 2. informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny;
 3. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek;
 4. zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;
 5. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.16)), obejmującej następujące dane:
  1. datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
  2. wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  3. datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
  4. datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
  5. okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

Jednak zgodnie z art. 23b ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub marszałka województwa informacji lub zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, z przyczyn nieleżących po stronie organu właściwego lub marszałka województwa, organ właściwy lub marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych wzywają osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1, do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.