Aktualności

Informacja

 

Projekt konkursowy „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” – podsumowanie procesu rekrutacji w 2016 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zakończył w br. rekrutację osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie konkursowym "Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza", realizowanym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja.
Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza, będących
w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W roku bieżącym zrekrutowanych zostało 70 osób.  Z całej grupy docelowej przewidzianej
w br. do objęcia wsparciem w ramach projektu: 35 osób weźmie udział w działaniach
w ramach Klubu Integracji Społecznej a 35 osób w działaniach w ramach Centrum Wsparcia Społecznego.
Obecnie Specjaliści zatrudnieni w ramach projektu konkursowego prowadzą Identyfikację indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego z Uczestników Projektu, na podstawie której określona zostanie ścieżka reintegracji każdego Uczestnika, co umożliwi zindywidualizowanie wsparcia a tym samym oczekiwanie długofalowych jego efektów.
Dziękujemy za udział w rekrutacji do projektu konkursowego "Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza".

Więcej informacji nt. realizowanego projektu można uzyskać w Biurze Projektu
ul. Nawojowska 17a lub pod nr tel. 506 940 441.