Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. okres od dnia 1 listopad do dnia 31 październik następnego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczącej się.

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego

 1. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty :

  574,00 zł w okresie do 31 października 2015
  674,00 zł w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2017
  754,00 zł w okresie od 1 listopada 2017

  • W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty:

  664,00 zł w okresie do 31 października 2015
  764,00 zł w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2017
  844,00 zł w okresie od 1 listopada 2017

  W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
  W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.
  W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych
  Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
  • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

  Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  • na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

  77,00 zł w okresie do 31 października 2015
  89,00 zł w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2016
  95,00 zł w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017
  100,00 zł w okresie od 1 listopada 2017

  • na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

  106 zł w okresie do 31 października 2015
  118,00 zł w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2016
  124,00 zł w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017
  130,00 zł w okresie od 1 listopada 2017

  • na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

  115 zł w okresie do 31 października 2015
  129,00 zł w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2016
  135,00 zł w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017
  140,00 zł w okresie od 1 listopada 2017
  Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
  • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
    • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
    • ojciec dziecka jest nieznany,
    • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
    • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
    • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

  Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

  • przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka
  • przysługuje w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia
  • przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł
  • dodatkowo 500 zł z Urzędu Miasta Nowego Sącza
  • dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
  • pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną , które zawiera także przynajmniej jedną datę badania lekarskiego w każdym z trzech trymestrów ciąży.

  W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

  • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
   • 24 miesięcy kalendarzowych;
   • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
   • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie;
  • dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

  W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.
  Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
  • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki, przez pięć dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

  Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

  • przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
   • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
   • ojciec dziecka jest nieznany,
   • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  • dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją;
  • dodatek przysługuje w wysokości
  • 170,00 zł nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci w okresie do 31 października 2015
  • 185,00 nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie dzieci w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2016
  • 193,00 zł nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017
  • 200,00 zł nie więcej niż 400,00 zł na wszystkie dzieci w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017

  w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.
  Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

  • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości:
  • 80,00 zł miesięcznie  zł w okresie do 31 października 2015
  • 90,00 zł w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2016
  • 95,00 zł w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017
  • 100,00 zł w okresie od 1 listopada 2017

  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

  • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
   • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
   • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

  • 60,00 zł w okresie do 31 października 2015
  • 80,00 zł w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2016
  • 90,00 zł w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017
  • 100,00 zł w okresie od 1 listopada 2017

  na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

  • 80,00 zł w okresie do 31 października 2015
  • 100,00 zł w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2016
  • 110,00 zł w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017
  • 120,00 zł w okresie od 1 listopada 2017

  Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

  • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego;
  • przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne (zerówka);
  • dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko;
  • wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne;
  • wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

  • przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

  w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości

  • 90,00 zł w okresie do 31 października 2015
  • 105,00 zł w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2016
  • 113,00 zł w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017
  • 120,00 zł w okresie od 1 listopada 2017

  w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości

  • 50,00 zł w okresie do 31 października 2015
  • 63,00 zł w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2016
  • 69,00 zł w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017
  • 75,00 zł w okresie od 1 listopada 2017

  dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.