Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu od 1 kwietnia przyjmowane będą wnioski w sprawie przyznania dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

Dla kogo dodatek wychowawczy?

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, otrzymujących świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Uwaga!

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przyznawany jest na wniosek dyrektora placówki.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13 w pokojach 207, 212, 213 w terminie od 1 kwietnia 2016 r.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 18 444-36-23 w. 35, 40, 41, 42.

Ważne terminy!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Wzór wniosku zostanie po 1 kwietnia udostępniony na poniższej stronie oraz będzie do pobrania bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13 pok. 207, 212, 213.

Więcej informacji znajdą Państwo bezpośrednio na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej klikając w link.