Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Uwaga: Od dnia 1.03.2017 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1000 zł .

Kryterium dochodowe do dodatku mieszkaniowego:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi 1 750 zł brutto
 • dla rodziny wynosi 1 250 zł brutto/osobę

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).
 • Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu ich kosztów uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów, i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z jednego hektara przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę, wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1) 35 m2 - dla 1 osoby zw. o 30% 45,50 m2
2) 40 m2 - dla 2 osób zw. o 30% 52,00 m2
3) 45 m2 - dla 3 osób zw. o 30% 58,50 m2
4) 55 m2 - dla 4 osób zw. o 30% 71,50 m2
5) 65 m2 - dla 5 osób zw. o 30% 84,50 m2
6) 70 m2 - dla 6 osób zw. o 30% 91,00 m2

Dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeśli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa w ust. 3-6, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą:

w przypadku, gdy dochód nie przekracza 150% kwoty najniższej emerytury gospodarstwie jednoosobowym lub 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym - procentowy udział z wyliczonego dochodu w kosztach zajmowanego lokalu wynosi:

 • 15% w gospodarstwie jednooosobwym,
 • 12% w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% w gospodarstwie 5 osobowym i powyżej.

w przypadku, gdy dochód jest równy lub wyższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, i 100% w wieloosobowym - procentowy udział z wyliczonego dochodu w kosztach zajmowanego lokalu wynosi:

 • 20% w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 15% w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 12% w gospodarstwie 5 osobowym i powyżej.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są:

 1. czynsz,
 2. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 4. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 5. inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego
 6. opłaty ze energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 7. wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

 1. ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Organ orzekający w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że :

 1. występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
 2. faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wskazana w deklaracji

Upoważniony pracownik, przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać, od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, złożenie oświadczenia o stanie majątkowym, zwierającego dane w szczególności dotyczące posiadanych nieruchomości, zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Opłaty:

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia:

Postepowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).
 2. Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Nowym Sączu

Wymagane dokumenty:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu)
 2. Deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego
 3. Zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową

Zarządca budynku zobowiązany jest do:

 1. Podania aktualnego numeru konta bankowego
 2. Podania informacji o stanie zadłużenia czynszowego, struktury lokalu oraz wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał+ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, umowa podnajmu
 2. jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę vat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;
 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
  • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach brutto (zgodne z zamieszczonym wzorem)
  • emerytura/renta - decyzja ZUS oraz przekazy pocztowe z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS;
  • alimenty - wyrok sądu (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);
  • studenci - zaświadczenie ze uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów socjalnych i naukowych
  • uczniowie - zaświadczenie o dochodach z tytułu praktyk zawodowych;
  • zwrot podatku.


Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.