Aktualności

Ważne dla osób ubiegających się o 500+

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze sposobem wypełnienia wniosku o świadczenie wychowawcze 500+

Przykładowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami na pierwsze i kolejne dzieci w rodzinie do ukończenia 18 roku życia lub dziecko jedyne (ustalenie prawa do 500+ w tym wypadku uzależnione jest od dochodu rodziny)

Przykładowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci w rodzinie (ustalenie prawa do 500+ w tym wypadku nie wymaga ustalania dochodu rodziny)

Jeżeli będziecie państwo dołączać do wniosku kserokopie takich dokumentów jak np.:

  • kartę pobytu,

  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację,
  • odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka,
  • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka oryginały ww. dokumentów należy okazać przy składaniu wniosku.

Natomiast dokumenty potwierdzające, że osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem czyli:

  1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowejbezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  2. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą należy dołączyć w oryginale.

Dokumenty złożone do wniosku o świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2015/2016 znajdujące się w posiadaniu tut. Ośrodka nie są wymagane po raz kolejny przy składaniu wniosku o 500+.

Prosimy również o uzupełnienie załączonego do wniosku druku o numer konta z podaniem danych osoby wnioskującej o świadczenie wychowawcze oraz danych właściciela konta i jego adresu (dane muszą być zgodne z danymi podanymi do banku)

Prosimy o wypełnienie oświadczenia dotyczącego zatrudnienia za granicą w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ lub członek rodziny osoby ubiegającej się pracuje za granicą.

Inne ważne informacje na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

www.nowysacz.pl – Aktualności - Poszerzone informacje na temat świadczenia wychowawczego 500+