Aktualności

"Sądecka Pomocna Dłoń IV" – kolejny wspólny projekt MOPS i SUP

Specjaliści pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu opracowali kolejny Projekt socjalny -"Sądecka Pomocna Dłoń IV" – dla osób długotrwale bezrobotnych, mających problemy zdrowotne i w związku z tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to już 6 Projekt realizowany wspólnie z Sądeckim Urzędem Pracy. W ramach Projektu zostały zaplanowane działania reintegracji społecznej w 4 grupach wsparcia.

W styczniu 2015 roku rozpoczęły się zajęcia I Grupy wsparcia dla 10 klientów MOPS i SUP. Celem grupy wsparcia jest wyposażenie jej uczestników w odpowiednią wiedzę i umiejętności, a przede wszystkim - wzajemne wsparcie emocjonalne oraz doskonalenie wewnętrzne uczestników. Grupy wsparcia wykorzystują potencjał osób o podobnych problemach do świadczenia wzajemnej pomocy.

Cele szczegółowe grup wsparcia:

 • wzmocnienie wiary we własne siły,
 • samoakceptacja i zwiększenie akceptacji ze strony innych,
 • usprawnienie relacji interpersonalnych,
 • nabycie umiejętności współżycia z innymi w społeczeństwie,
 • wzmacnianie motywacji do usamodzielnienia życiowego,
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • uświadamianie zagrożeń płynących z powrotu do uzależnień,
 • kształtowanie umiejętności odkrywania i rozumienia własnej osoby,
 • samodzielne podejmowanie trudnych decyzji.

Zasady obowiązujące w grupach wsparcia :

 • dobrowolności uczestnictwa w grupie,
 • prawdomówności,
 • tolerancji,
 • poszanowania godności ludzkiej,
 • poufności,
 • współpracy i współdziałania,
 • wzajemnej pomocy.

Dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu i Sądeckim Urzędem Pracy, Specjaliści pracy socjalnej MOPS i Doradcy SUP są przygotowani do realizacji kolejnego wspólnego zadania – Programu Aktywizacji i Integracji.