Aktualności

Program Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015

realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL w Nowym Sączu w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu i Sądeckim Urzędem Pracy.

Projekt CIS STOPIL 2011 jest realizowany od 01.08.2011r. do 31.12.2012r

Projekt adresowany jest do 20 osób korzystających z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, opuszczających zakład karny.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa osób długotrwale bezrobotnych.

Proces Rekrutacji (I, II etap) do projektu odbywa się w dniach 01.08.2011 - 16.08.2011r. w siedzibie MOPS w Nowym Sączu.

Dokument do pobrania
Szczegółowe informacje dot. projektu.