Aktualności

Projekt socjalny - "Przygotowanie wolontariuszy do pełnienia funkcji pomocowych w stosunku do ludzi starszych".

W dniach 3-4 listopada 2009r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zorganizował szkolenie dla wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem mające na celu przygotowanie ich do pracy wolontarystycznej z osobami starszymi będącymi klientami MOPS.

Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu socjalnego "Przygotowanie wolontariuszy do pełnienia funkcji pomocowych w stosunku do ludzi starszych". Projekt ma na celu promowanie i rozwijanie fachowej pomocy wolontaryjnej na rzecz osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych poprzez przygotowanie wolontariuszy do pracy z seniorami.

Wolontariat

Autorem projektu jest Pani Aleksandra Makowiecka, która przy współpracy z Koordynatorem Wolontariatu P. Leszkiem Bajorek i Zespołem koordynującym rozwój metody CAL i Wolontariatu przy MOPS: Joanną Syktus, Kingą Zwolińską-Ogorzałek oraz Pawłem Szarysz zorganizowała szkolenie.

Wolontariat

Przebieg szkolenia:

DZIEŃ I - 03.11.2009r.

Pani Aleksandra Makowiecka /Z-ca Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej i Opieki Zastępczej w MOPS/ zapoznała uczestników z celami i programem szkolenia w ramach projektu socjalnego "Przygotowanie wolontariuszy dla pełnienia funkcji pomocowych w stosunku do ludzi starszych".

Wolontariat

Koordynator Wolontariatu Pan Leszek Bajorek /Z-ca Dyrektora MOPS/ przedstawił zebranym misję i cele wolontariatu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Wolontariat

Pani Joanna Syktus /Zespół koordynujący rozwój metody CAL i Wolontariatu/ omówiła zagadnienia prawne dot. wolontariatu wynikające z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Wolontariat

Pani Kinga Zwolińska-Ogorzałek /Zespół koordynujący rozwój metody CAL i Wolontariatu/ przeanalizowała szczegółowo regulamin pracy wolontariusza, zasady etyczne oraz prawa i obowiązki wolontariusza.

Wolontariat

Na zakończenie Pani Joanna Syktus przedstawiła prezentację: Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, w celu podsumowania rocznej współpracy z wolontariuszami.

DZIEŃ II - 04.11.2009r.

Pani Jadwiga Mężyk /Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego i Nadzoru w MOPS/ zapoznała wolontariuszy ze strukturą i działalnością MOPS w Nowym Sączu oraz zasadami BHP.

Wolontariat

Pani Renata Nowak /Pracownik PCK w Nowym Sączu/ omówiła zakres obowiązków i pracę opiekunek PCK w środowisku.

Wolontariat

Elementy Komunikacji interpersonalnej oraz organizację opieki zastępczej nad dzieckiem na terenie Nowego Sącza przedstawiła Pani Cecylia Pieczonka /Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej i Opieki Zastępczej w MOPS/.

Wolontariat

Pani Agnieszka Matusik /Pracownik socjalny z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Emilii Plater/ omówiła temat "Poszanowanie godności seniorów".

Wolontariat

W trakcie szkolenia wolontariusze otrzymali kompleksową wiedzę nt. pracy wolontarystycznej w środowisku osób starszych.

Wolontariat

Praca wolontarystyczna na rzecz osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych jest niezwykle istotna, z uwagi na konieczność likwidowania psychicznych skutków starości tj. poczucie osamotnienia i izolacji.

W szkoleniu uczestniczyło 24 wolontariuszy.