Aktualności

Rozwój Wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach wdrażania metody pracy środowiskowej - Centrum Aktywności Lokalnej - rozwija się Wolontariat.

Wolontariusze, którzy podjęli współprace z tut. Ośrodkiem - świadczą pomoc wszędzie tam gdzie jest ona potrzebna; przede wszystkim osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, dzieciom oraz instytucjom. Wspomagają również pracowników socjalnych przy organizacji imprez dla środowisk lokalnych tj. festyny, wigilia, itp.

Wolontariusze niosą dobre słowo, uśmiech, poświęcają swój wolny czas, wiedzę i umiejętności na rzecz innych, bardziej potrzebujących. To ochotnicy, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc drugiemu człowiekowi, angażując się w różnych obszarach życia społecznego.

Kandydaci na wolontariuszy zostali przeszkoleni zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), zapoznali się z regulaminem pracy wolontariusza, zasadami etycznymi, zasadami BHP, przysługującymi im prawami i zakresem obowiązków oraz z misją i zakresem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Otrzymali stosowne identyfikatory (legitymacje) oraz nawiązali ścisła współpracę z Koordynatorami Wolontariatu.

wiecejpracy

wiecejpracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w szczególny sposób uhonorował i nagrodził swoich wolontariuszy w związku ze świętem jakim jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (przypadający 5 grudnia) . Zorganizował w dniu: 10.12.2008r. w siedzibie MOPS spotkanie w gronie swoich wspaniałych 40 Wolontariuszy. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, z poczęstunkiem i drobnymi upominkami. Było to możliwe ponieważ znaleźli się ludzie wielkiego serca, którzy ufundowali nagrody-upominki dla naszych wolontariuszy, przyczyniając się do tego aby ten dzień stał się wyjątkowy.

wiecejpracy

Dziękujemy z całego serca w imieniu własnym i wolontariuszy!

wiecejpracy

W 2009r. nawiązano współpracę z kolejnymi osobami, które chcą podjąć pracę wolontarystyczną na rzecz Naszego Ośrodka.

Szczególne podziękowania pragniemy złożyć Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Sączu im. Jana Długosza Panu Aleksandrowi Rybskiemu, oraz Panu Janowi Kuropeska za podjęcie współpracy i "zaszczepienie" wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 idei wolontariatu.

wiecejpracy

wiecejpracy

W br. Wolontariusze świadczą pomoc na rzecz:
  • Osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w zakresie: dotrzymywanie towarzystwa, rozmowy wspierające, wspólne spacery, wizyty u lekarza, czytanie prasy, książek, zrobienie i przyniesienie zakupów, itp.
  • Niepełnosprawnych dzieci z rodzin korzystających z pomocy MOPS,w zakresie: dotrzymywanie towarzystwa, wspólna zabawa, pomoc w nauce, aktywna organizacja czasu wolnego, itp.
  • Dzieci z rodzin korzystających z pomocy MOPS, w zakresie: pomoc w nauce, przekazywanie dziecku pozytywnych wzorców zachowań, rozwijanie zainteresowań, itp.

Wolontariusze będą włączać się również w organizację imprez dla środowisk lokalnych oraz pracować na rzecz instytucji, które zgłoszą do tut. Ośrodka takie zapotrzebowanie.