Aktualności

Nowosądecki system wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w 2016r. otrzymał dotację od Wojewody Małopolskiego na realizację Programu pn. „Nowosądecki system wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji”.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Celem głównym projektu jest stworzenie systemu wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji na terenie Nowego Sącza dzięki nawiązaniu współpracy partnerskiej pomiędzy jednostkami pomocy społecznej oraz placówkami służby zdrowia (w tym szpitalem) oraz zapewnienie osobom starszym, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższych członków rodziny odpowiednich form wsparcia w miejscu zamieszkania.

W ramach Programu planuje się realizację następujących zadań:

  • upowszechnienie informacji o realizowanym Programie w celu skutecznego dotarcia do potencjalnych odbiorców oraz uwrażliwienia opinii publicznej na występowanie problemu (plakaty, ulotki, materiały promocyjne, informacje medialne).
  • opracowanie i upowszechnienie broszury informacyjnej dla osób starszych zawierającej niezbędne informacje o ofertach, usługach i uprawnieniach przysługujących osobom starszym z zakresu opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i innych.
  • zapewnienie specjalistycznych usług osobom w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji, takich jak: specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, rehabilitacja, wsparcie psychologiczne.
  • zapewnienie podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji w celu zapewnienia wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (zakupy, porządki i in.)
  • zapewnienie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup lub wypożyczenie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego osobom w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji.
  • organizacja szkoleń dla osób w wieku 60+ oraz członków ich rodzin, mających na celu wzrost wiedzy na temat występujących schorzeń, sprawowania właściwej opieki nad osobą leżącą, organizacja spotkań informacyjnych oraz spotkań partnerskich.
  • zapewnienie pomocy finansowej na pokrycie kosztów transportu osobom w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji, (w sytuacji gdy transport takiej osoby nie jest finansowany w ramach NFZ) oraz dojazdu do placówek służby zdrowia, urzędów i in. w razie takiej konieczności.
  • zapewnienie pomocy finansowej w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych osobom w wieku 60 + po przebytej hospitalizacji, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów leczenia i innych.
  • Opracowanie i dystrybucję ok. 500 sztuk tzw. „Kopert życia” (druki kart informacyjnych zawierających najistotniejsze informacje o przebytych chorobach, przyjmowanych lekach, a także numery telefonu do bliskich i nazwisko lekarza prowadzącego) wśród osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych na terenie Miasta Nowego Sącza, przydatnych służbom ratowniczym w sytuacji zagrożenia życia.

Realizacja ww. działań ma na celu podtrzymanie lub poprawę możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania oraz zapewnienie niezbędnej opieki.