Aktualności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracowników instytucji wchodzących w skład Grup Roboczych.

W dniach 20 – 22 października 2016r. odbyło się wyjazdowe szkolenie przeznaczone dla specjalistów zaangażowanych w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakres tematyczny pierwszego dnia szkolenia obejmował: zadania, funkcjonowanie oraz kompetencje przedstawicieli służb i instytucji powołanych do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Ważnym punktem szkolenia była współpraca i wymiana informacji przedstawiona w oparciu o doświadczenia i dobre praktyki. W trakcie spotkania omówiona została także rola i zadania Zespołu w tworzeniu i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Kolejny dzień szkolenia przeznaczony był dla przedstawicieli podmiotów powołanych do grup roboczych w związku realizacją procedury „Niebieska Karta”. Pracownicy socjalni, asystenci rodziny, dzielnicowi, pedagodzy szkolni, psychologowie oraz kuratorzy sądowi zostali zapoznani z nowoczesnymi metodami pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie ( metoda dialogu motywacyjnego ).W trakcie warsztatów szkoleniowych podnoszono kompetencje zawodowe ćwicząc umiejętność niesienia kompleksowej pomocy rodzinie doświadczającej przemocy.

Program szkolenia został zrealizowany a spotkanie przyczyniło się do pogłębienia współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji realizujących procedurę „Niebieska Karta”.

Organizatorem szkolenia był MOPS w Nowym Sączu.