Aktualności

Kampania informacyjno – edukacyjna "Przerwij przemoc w rodzinie"

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zainicjował na terenie miasta Nowego Sącza kampanię informacyjno-edukacyjną dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie.

Akcja wpisuje się w zadania jakie nakłada na jednostki samorządowe Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak również uchwalony przez Radę Miasta Nowego Sącza Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2016 w zakresie działań informacyjno-edukacyjnych podejmowanych przez Gminę a dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Głównym celem kampanii jest jak najszersze dotarcie z informacją do społeczeństwa i upowszechnienie problematyki przemocy w rodzinie oraz przekazanie informacji o instytucjach świadczących pomoc rodzinie uwikłanej w przemoc.

W ramach kampanii opracowany został plakat i ulotki z czytelnym przekazem informacyjnym dotyczącym symptomów przemocy a w kolportowanych materiałach podano adresy instytucji oferujących bezpłatną, stałą i profesjonalną pomoc.

W/w materiały zostały przekazane:

  • placówkom oświatowym – szkoły
  • placówkom ochrony zdrowia – szpital oddział ratunkowy, przychodnie i poradnie
  • Policji
  • jednostkom pomocy społecznej
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • organizacjom pozarządowym

Poprzez udostępnienie gablot przykościelnych na ekspozycje plakatu „Przerwij przemoc w rodzinie” kampania informacyjna dotarła do mieszkańców miasta także za pośrednictwem Kościoła. Ponadto przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ( policja, służba zdrowia, TPD ) w trakcie spotkań i prowadzonych prelekcji przekazują informacje dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozdają materiały informacyjne o tej tematyce.