Aktualności

"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu rozpoczął II etap pilotażowego projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" realizowanegow ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wypracowanie modelu pracy z rodziną wielodzietną oraz wzmocnienie jej pozycji w społeczeństwie poprzez utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin.

W ramach projektu zrekrutowano 10 Rodzin wielodzietnych, wspólnie przeprowadzono diagnozę indywidualnych potrzeb, określono zakładane długofalowe efekty wsparcia realizowanego z zasobów instytucjonalnych, organizacyjnych Miasta Nowego Sącza oraz pilotażowego projektu.

W ramach projektu zorganizowano w dniu 13 czerwca br. Spotkanie integracyjne w Feleczynie.

Podczas wspólnych gier, zabaw Rodziny miały możliwość poznać siebie nawzajem jak również osoby wchodzące w skład Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej pilotażowego projektu (pełniące funkcję Asystentów rodzin).

Spotkanie Integracyjne rozpoczęło II etap wdrażania nowych metod pracy z Rodzinami wielodzietnymi, ukierunkowanymi na kompleksowe wsparcie, w którym Rodziny biorą czynny udział od etapu diagnozy, określania zakładanych efektów oraz aktywny udział w procesie zmian.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Biurze projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Żywiecka 13, pok. 120

Tel.18/444-36-24 wew. 29

Platforma wymiany informacji