Aktualności

"Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż"

Miasto Nowy Sącz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizuje II etap Projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wypracowanie modelu pracy z rodziną wielodzietną, wieloproblemową oraz wzmocnienie ich pozycji w społeczeństwie poprzez utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

O G Ł A S Z A N A B Ó R

10 rodzin wielodzietnych "Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż" II etap współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja odbywać się będzie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul.Żywiecka13 w dniach od 20 kwietnia 2015r. (poniedziałek) do 23 kwietnia 2015r. (czwartek) w godzinach 9.00-13.00 w pok. 204, II p.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest dobrowolne wyrażenie chęci udziału w projekcie oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Projekt skierowany jest do rodzin:

  1. wielodzietnych: 3 i więcej dzieci,
  2. bezrobotnych (przynajmniej jeden z rodziców figuruje w rejestrach Sądeckiego Urzędu Pracy),
  3. korzystających z pomocy MOPS;

Rodziny uczestniczące w projekcie będą diagnozowane pod kątem potrzeb każdego członka, wsparcie dobierane będzie z uwzględnieniem oczekiwanych przez Rodzinę efektów.

Zapraszamy Rodziny, które wykazują się wysoką motywacją, dostrzegają potrzebę zmiany w funkcjonowaniu Rodziny, konieczność objęcia wsparciem każdego jej członka oraz przedstawią oczekiwania wobec uczestnictwa w projekcie oraz plany związane z otrzymanym wsparciem, na etapie rekrutacji i uczestnictwa.

Wsparcie dla Rodzin wielodzietnych w ramach pilotażowego projektu będzie realizowane do 30.09.2015.

Projekt przewiduje realizację wsparcia w ramach czterech modułów :

  • moduł prozatrudnieniowy
  • moduł społeczny i integracyjny
  • moduł rodzinny oraz
  • moduł sport i kultura.

Plan działań zostanie ustalony po dokonaniu oceny sytuacji rodzin, sporządzeniu rodzinnego kontraktu oraz sporządzeniu diagnozy potrzeb.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać u pracowników socjalnych MOPS w Nowym Sączu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !