Aktualności

Rezultaty osiągnięte w ramach Projektu socjalnego MOPS i SUP "Pomocna Dłoń II"

supmops

W dniu 05.07.2011 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu odbyło się spotkanie Dyrektorów i Koordynatorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Sądeckiego Urzędu Pracy. W spotkaniu udział wzięła Pani Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych. Celem spotkania było omówienie i podsumowanie osiągniętych rezultatów projektu socjalnego "Pomocna Dłoń II" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w okresie od 1.01.2011 do 30.06.2011 we współpracy z Sądeckim Urzędem Pracy .

110124

Pan Józef Markiewicz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przywitał wszystkich uczestników i przedstawił cel spotkania. Odwołał się m.in. do zawartych porozumień o wzajemnej współpracy pomiędzy MOPS i SUP, w szczególności do porozumienia z dnia 03.01.2011 r. o realizacji projektu socjalnego "Pomocna Dłoń II" . Dyrektor Józef Markiewicz zwrócił uwagę, że projekt „Pomocna Dłoń II” został opracowany ze względu na pozytywne praktyki wcześniejszego projektu socjalnego "Pomocna dłoń" zrealizowanego również we współpracy z SUP.

Projekt socjalny "Pomocna Dłoń II" został poszerzony o działania związane z zatrudnieniem lekarza specjalisty, zwiększeniem ilości godzin zajęć z psychologiem oraz nawiązaniem współpracy z psychologiem klinicznym. Kompleksowe działania specjalistów zaangażowanych w realizację projektu przyczyniły się do uruchomienia procesu aktywizacji społecznej.

110124

Pani Stanisława Skwarło Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy podkreśliła, że Projekt socjalny „ Pomocna Dłoń II „ jest pozytywnym rozwiązaniem w formie grupy wsparcia dla osób z problemami emocjonalnymi. Osoby biorące udział w projekcie otrzymują kompleksowe wsparcie specjalistów i wsparcie w formie pracy socjalnej ze strony pracowników socjalnych MOPS. Pani Dyrektor podkreśliła, że realizacja projektu socjalnego jest dużym wyzwaniem dla instytucji, ale niezbędna z uwagi na specyficzną grupę tych osób.

110124

Koordynator Pani Grażyna Sikorska przedstawiła osiągnięte rezultaty po zakończeniu dwóch grup wsparcia prowadzonych w ramach projektu socjalnego "Pomocna Dłoń II".

Dzięki zaangażowaniu specjalistów i podjętym przez nich działaniom w realizację projektu, przyczyniono się do uruchomienia procesu aktywizacji społecznej i osiągnięcia następujących rezultatów :

 • podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy – 1 osoba
 • skierowanie i udział w zajęciach CIS STOPIL – 4 osoby
 • skompletowanie dokumentów i złożenie wniosku do Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności – 14 osób
 • skompletowanie dokumentacji i złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu przyznania renty socjalnej – 1 osoba – decyzja odmowna
 • otrzymanie stopnia niepełnosprawności 5 osób w tym:
  • umiarkowany stopień - 2 osoby
  • lekki stopień - 3 osoby
  • (pozostałe osoby mają wyznaczony termin komisji lekarskiej w miesiącu lipcu i sierpniu 2011)
 • przyznanie zasiłku stałego – 1 osoba
 • zawarcie 20 kontraktów socjalnych z beneficjentami projektu

Pani Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych podkreśliła jak ważna jest współpraca instytucji MOPS i SUP na rzecz klientów. Pani Pełnomocnik zwróciła również uwagę, że dobór grupy docelowej do udziału w projektu jest właściwy. Projekt socjalny określiła jako działanie nieschematyczne i konsekwentnie ewaluowane. Nadmieniła, że należy nadal wspierać uczestników projektu i prowadzić monitoring dalszych ich działań.