Aktualności

Współpraca MOPS i STOPIL w dziedzinie aktywizacji klientów

W ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL realizowane są działania zmierzające do pobudzenia aktywności społecznej i zawodowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez udział w reintegracji społeczno –zawodowej w Centrum Integracji Społecznej STOPIL.

Koordynatorzy Zespołu ds. współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Sądeckim Urzędem Pracy przygotowują listy klientów zakwalifikowanych do udziału w reintegracji .

Obecnie w zajęciach CIS STOPIL uczestniczy 35 osób, w tym 20 osób rozpoczęło zajęcia od 1.01.2011 r., natomiast 15 osób od 1.05.2011 r .

W ramach reintegracji społecznej odbywają się zajęcia z edukacji społecznej oraz świadczone są porady psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego. Zajęcia prowadzone są przez dwa miesiące.

Reintegracja zawodowa odbywa się przez udział w warsztatach: - komputerowym, - handlowym i - rękodzieła artystycznego. Zajęcia w ramach reintegracji zawodowej są prowadzone przez okres od 2 do 7 miesięcy.

Uczestnicy zajęć w CIS STOPIL otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Otrzymują również zasiłki celowe lub celowe specjalne zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów zakupu śniadań, materiałów szkoleniowych, środków czystości oraz na pokrycie kosztów badań lekarskich, ubezpieczenia zdrowotnego i NNW.

Koordynatorzy Zespołu ds. współpracy i Pracownicy socjalni MOPS w ramach pracy socjalnej uczestniczą w działaniach na rzecz klientów biorących udział w zajęciach CIS STOPIL.

Udział w zajęciach przyczynia się do zmiany sytuacji życiowej klientów, a w szczególności do nabycia umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności za powierzone zadania, podniesienia samooceny, możliwości osiągnięcia własnych dochodów oraz wykształcenia umiejętności pełnienia ról społecznych.