Aktualności

Spotkanie Liderów Lokalnych na Osiedlu Kochanowskiego. Budowanie lokalnego partnerstwa.

Dnia 24 kwietnia 2009 roku w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Kołłątaja 13 Zespół CAL Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zorganizował spotkanie partnerów lokalnych działających na rzecz Osiedla Kochanowskiego.

Spotkanie związane było z pobudzaniem społecznych aktywności, inspirowaniem działań i organizowaniem społeczności lokalnej przy wykorzystaniu sił i zasobów w myśl zasady CAL - "Pomóżmy ludziom, aby pomogli sobie sami".

Celem zebrania było zintegrowanie działań instytucji, organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz innych podmiotów działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Osiedla Kochanowskiego, poprzez:

 • organizowanie pomocy i samopomocy,
 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób starszych,
 • animowanie do działań różnych grup społecznych,
 • wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.

abc

Na spotkanie przybyli między innymi:
 • Pan Jerzy Wituszyński- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza,
 • Pan Adam Musiał - Dyrektor Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu,
 • Pani Joanna Wituszyńska - Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Nowym Sączu,
 • Pan Andrzej Leśniak - Przewodniczący Zarządu Osiedla Kochanowskiego w Nowym Sączu,
 • Pan Mieczysław Cisowski - Członek Zarządu Osiedla Kochanowskiego w Nowym Sączu,
 • Pan Andrzej Gronuś - Kierownik Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej,
 • Pani Danuta Ledniowska - Organizator Społeczno -Wychowawczy Osiedlowego Domu Kultury ZAB Nr 2 w Nowym Sączu
 • oraz pracownicy socjalni działający na terenie Osiedla Kochanowskiego

abc

Spotkanie rozpoczęte zostało serdecznym powitaniem przybyłych gości przez Pana Józefa Markiewicza - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu i przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

abc

Pani Joanna Syktus przedstawiła prezentacje mającą na celu ukazanie zrealizowanych działań na rzecz Osiedla Kochanowskiego w 2008r. po czym w dalszej części przywołała wyniki badań ankietowych zebranych dzięki pomocy pracowników socjalnych i wolontariuszy.

abc

Pani Kinga Zwolińska-Ogorzałek omówiła rozwój wolontariatu w MOPS. Wolontariusze skupieni wokół Ośrodka docierają do najbardziej potrzebujących, niosąc pomoc wszędzie tam gdzie jest potrzebna, przede wszystkim osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, dzieciom oraz instytucjom. Podczas konferencji został podkreślony ich wkład w rozwój działalności MOPS-u.

Warto wspomnieć, iż spotkanie opierało się głównie na materiałach zebranych przez Zespół koordynujący rozwojem CAL w Ośrodku tj. "Mapa Zasobów i Potrzeb", która została rozdana wszystkim zebranym.

abc

Pani Małgorzata Paluch omówiła zawartość opracowanego dokumentu, podkreślając jego znaczenie dla realizowanych działań oraz przedstawiła wyniki sondażu przeprowadzonego z młodzieżą.

Najważniejszym punktem zebrania była dyskusja, podczas której omawiano zdiagnozowane problemy osób starszych oraz młodzieży. Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad propozycjami dalszych działań mających na celu wzmożenie aktywizacji społeczności lokalnej. Rozważano możliwość podjęcia współpracy w tym zakresie.

Część czasu uczestnicy spotkania poświęcili na omówienie festynu "Jak dobrze mieć sąsiada" organizowanego w ramach wspomnianego wcześniej projektu "CALa naprzód...", który odbył się 06 lipca 2008 roku. Wszyscy zebrani uznali iż był to wielki sukces. Dodano także iż takie inicjatywy trzeba koniecznie powtórzyć.

abc

W podsumowaniu Pan Józef Markiewicz podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę. Wyraził nadzieję, iż aktywizacja społeczności lokalnej będzie kontynuowana poprzez nieformalne partnerstwo i dalszą współpracę lokalnych liderów.

abc

Dyrekcja MOPS i Zespół CAL pragnie serdecznie podziękować zaproszonym Gościom za uczestnictwo w spotkaniu.