Aktualności

Projekt "ABC gospodarki społecznej" - dla klientów MOPS

W dniu 15 kwietnia 2009 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu odbyło się spotkanie promocyjne projektu "ABC gospodarki społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor MOPS - Józef Markiewicz przywitał uczestników spotkania - klientów MOPS i przedstawił Liderów projektu - Wojciecha Ramsa i Radosława Szlagowskiego reprezentujących Stowarzyszenie STOPIL oraz przygotowujących spotkanie Koordynatorów MOPS ds. współpracy z MOPS i STOPIL - Grażynę Sikorską i Zbigniewa Sobelgę.

abc

W trakcie spotkania Liderzy projektu przedstawili możliwości skorzystania z bezpłatnej oferty doradczej w zakresie:

 • przedsiębiorczości społecznej,
 • tworzenia biznesplanów,
 • przygotowania strategii marketingowej,
 • usług prawnych i księgowych

abc

Poinformowali również, ze z oferty programu mogą skorzystać:
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi,
 • osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich,
 • osoby po pięćdziesiątym roku życia (50+),
 • młodzież w wieku 15 - 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym,
 • osoby bezdomne, uchodźcy, członkowie mniejszości etnicznych i narodowych,
 • osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo- wychowawcze, zakład poprawczy,
 • osoby po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu,
 • otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie poradnictwa, projektów promocyjnych oraz działań wspierających),
 • instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy.

abc

Ponadto dla nowo powstałych podmiotów z zakresu ekonomi społecznej:
 • spółdzielni socjalnych,
 • zakładów aktywności zawodowej,
 • centrów integracji społecznej,
 • organizacji pozarządowych
liderzy projektu oferują okresowe, bezpłatne usługi księgowe oraz możliwość nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń biurowych Inkubatora Ekonomii Społecznej.