Aktualności

Zasady współpracy MOPS i SUP - w świetle zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

W dniu 20 marca 2009 w siedzibie SUP odbyło się kolejne spotkanie Dyrektorów oraz koordynatorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Sądeckiego Urzędu Pracy, którego celem było omówienie dalszych form współpracy, wymiany informacji i realizacji programów aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych - w świetle zmian w ustawie o promocji zatrudnieniai instytucjach rynku pracy.

mopssup

Dyrektor SUP Stanisława Skwarło oraz Dyrektor MOPS Józef Markiewicz podsumowując dotychczasową współpracę, podkreślili wspólne osiągnięcia koordynatorów obu instytucji w zakresie wymiany informacji oraz wypracowywania metod skutecznej reintegracji społeczno - zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS i SUP.

Z-ca Dyrektora SUP Teresa Połomska przedstawiła zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 19 grudnia 2008 r. oraz wynikające z tych zmian możliwości wspólnych działań na rzecz osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dyrektorzy SUP przedstawili również założenia porozumienia między SUP i MOPS w tej sprawie.

mopssup

Podczas spotkania Dyrektor MOPS Józef Markiewicz podkreślił, że istotnym elementem dalszej współpracy będzie pełna wymiana informacji o podjętych oraz planowanych działaniach obu instytucji wobec beneficjentów. Pozwoli to na koordynację działań, tak aby osoba bezrobotna była w sposób efektywny objęta działaniami aktywizacyjnymi jednej z instytucji. Dzięki temu nie będzie dochodziło do sytuacji, w której bezrobotny zagrożony utratą ubezpieczenia zdrowotnego zrezygnuje z aktywizacji w ramach prowadzonych w MOPS projektów socjalnych, systemowych i ministerialnych.

mopssup

W dyskusji na temat zmian w ustawie i praktycznego ich zastosowania udział wzięli również pracownicy socjalni MOPS i pracownicy merytoryczni SUP. Z doświadczeń z ich pracy wynika, że szczególnej pomocy w formie reintegracji społeczno - zawodowej wymagają osoby pozostające długotrwale poza rynkiem pracy, zbyt mało aktywne w zakresie poszukiwania zatrudnienia, z problemami emocjonalnymi, mające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem w sytuacjach społecznych. Z myślą o nich powstają w MOPS i SUP nowe projekty.

mopssup

Wspólnie uzgodniono, że w drodze porozumienia zostaną określone dalsze zasady współpracy, procedury postępowania, wymiana informacji - w tym drogą elektroniczną dotycząca podejmowanych działań wobec naszych klientów.