Aktualności

"PARTNERSTWA NA TRANSGRANICZNYM RYNKU PRACY”

Informacja 2011.12.06
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przystąpił do "PARTNERSTWA NA TRANSGRANICZNYM RYNKU PRACY", projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, Osi priorytetowej II - Rozwój społeczno - gospodarczy, Temat 3 - Projektu sieciowe.

Czytaj więcej...

Zadanie Publiczne – projekt konkursowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej "CIS STOPIL 2011"

Informacja 2011.12.06
Pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Sądeckim Urzędem Pracy podpisano Porozumienie dot. współdziałania w aktywizacji 20 osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu.

Czytaj więcej...

UWAGA - pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja 2011.10.10
Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne mogą się ubiegać o przyznanie dodatkowej pomocy finansowej w miesiącu listopadzie i grudniu 2011 r. w wysokości 100 zł. miesięcznie, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie do dnia 31 października 2011 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski można pobrać i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w pok. Nr 213, II piętro.

MOPS Nowy Sącz w Radzie Regionalnej Platformy Współpracy

Informacja 2011.09.14
W dniu 14.09.2011r. została powołana przez Marszałka Województwa Małopolskiego Rada Regionalnej Platformy Współpracy. Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie. Podczas spotkania Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego wręczył akty powołania dla 19 członków Rady Regionalnej. Nowy Sącz w Radzie reprezentuje Leszek Bajorek – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Podstawowym celem powołania Rady jest wypracowywanie rozwiązań systemowych z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Na pierwszym posiedzeniu Regionalna Rada prowadziła prace nad projektem dokumentu „Ocena zasobów pomocy społecznej” w Gminie i Powiecie.

PIKNIK RODZINNY OSIEDLA GORZKÓW - relacja z imprezy integracyjnej

Informacja 2011.09.14
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wraz z partnerami zorganizował w dniu 21.08.2011r. na placu przy ul.Reguły 3 w Nowym Sączu imprezę integracyjną dla mieszkańców Osiedla Gorzków pod hasłem "Piknik Rodzinny Osiedla Gorzków". Impreza została zorganizowana w ramach Programu Aktywności Lokalnej projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

PIKNIK RODZINNY OSIEDLA GORZKÓW

Informacja 2011.08.16
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Zarząd Osiedla Gorzków w ramach programu aktywności lokalnej projektu systemowego "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" serdecznie zapraszają mieszkańców Osiedla Gorzków na IMPREZĘ INTEGRACYJNĄ współfinansowaną przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod hasłem PIKNIK RODZINNY OSIEDLA GORZKÓW, która odbędzie się dnia 21.08.2011r. o godz. 14.00 na placu przy ul. Reguły 3. Wstęp wolny!

Czytaj więcej...

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015

Informacja 2011.08.08
Program Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015" realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL w Nowym Sączu w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu i Sądeckim Urzędem Pracy.

Czytaj więcej...

Rezultaty osiągnięte w ramach Projektu socjalnego MOPS i SUP "Pomocna Dłoń II"

Informacja 2011.07.12
W dniu 05.07.2011 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu odbyło się spotkanie Dyrektorów i Koordynatorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Sądeckiego Urzędu Pracy.

Czytaj więcej...

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem "Rodzinna Majówka"

Informacja 2011.06.15
W dniu 28 maja 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu i pomocy Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta, Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego oraz sponsorów zorganizował po raz siódmy festyn dla spokrewnionych i niespokrewnionych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz ich wychowanków z terenu Miasta Nowego Sącza.

Czytaj więcej...

Współpraca MOPS i STOPIL w dziedzinie aktywizacji klientów

Informacja 2011.05.06
W ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL realizowane są działania zmierzające do pobudzenia aktywności społecznej i zawodowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez udział w reintegracji społeczno –zawodowej w Centrum Integracji Społecznej STOPIL .

Czytaj więcej...

Zespół Interdyscyplinarny - koalicja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Informacja 2011.04.29
24.XI.2010r. Prezydent Miasta Nowego Sącza powołał Zarządzeniem Nr 452/2010 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Czytaj więcej...

Uwaga - Nowe zasady przyznawania becikowego

Informacja 2011.04.14
Od 1 stycznia 2012 r. kobieta starająca się o becikowe będzie musiała wykazać, że pozostawała pod opieką lekarza lub położnej nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Uzyskane od nich zaświadczenie będzie musiało zawierać informacje o świadczeniach zdrowotnych udzielonych w każdym trymestrze ciąży. Chociaż nowe zasady przyznawania becikowego będą obowiązywać dopiero od stycznia 2012 r., to obejmą kobiety, które zajdą w ciążę już w tym miesiącu.

Zaproszenie do udziału w projekcie

Informacja 2011.02.24
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż istnieje możliwość uczestnictwa w projekcie „Zdobądź dotację - zostań przedsiębiorcą” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Projekt skierowany jest do osób, domowników, którzy ucierpieli w wyniku powodzi/osuwiska w 2010 roku na terenie województwa małopolskiego. Spotkanie informacyjne zainteresowanych osób odbedzie się w dniu 7 marca 2011 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33 w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...

Reintegracja społeczna w ramach Projektu socjalnego "Pomocna dłoń II"

Informacja 2011.01.24
W dniu 04.01.2011 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Dyrektor Józef Markiewicz zainaugurował zajęcia I grupy wsparcia w ramach Projektu socjalnego "Pomocna dłoń II". Projekt będzie realizowany zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Sądeckim Urzędem Pracy w ramach Partnerstwa na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy.

Czytaj więcej...

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007